Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovm udelila dňa 25.3.2024 a následne bolo správoplatnené 9.4.2024 povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len Nariadenie) spoločnosti Tremint, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava , mestská časť Rača, IČO: 55 394 108.
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability v zmysle čl. 13 ods. 1 Nariadenia uvádza, že spoločnosť Tremint s. r. o.  ako poskytovateľ služieb hromadného financovania má povolenie poskytovať služby hromadného financovania podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) Nariadenia bod i) – uľahčenie poskytovania pôžičiek.
Číslo rozhodnutia:
č. z.: 100-000-673-477 k č. sp.: NBS1-000-088-325
Dátum vydania:
25. 3. 2024
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
9. 4. 2024
Gratulujeme Vám.
Zdroj: NBS
Scroll to Top