Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

PRO PROVOZOVATELE

Platforma je otevřena veřejnosti s cílem spárovat potenciální investory respektive poskytovatele prostředků s podniky usilujícími o finanční prostředky.

Na provozovatele platformy nařízení stanovuje požadavek transparence a odborného výběru nabídek na platformu s cílem zachovat vysokou úroveň ochrany investorů, snížit rizika spojená se skupinovým financováním a zajistit spravedlivé zacházení se všemi klienty. Na provozovatele platformy jsou kladeny i další povinnosti, mezi které patří například povinnost provedení vstupního testu znalostí neprofesionálních investorů, a dále musí investorům poskytnout dokumenty se základními informacemi pro každý projekt a zejména je varovat před riziky.

“Také je třeba stanovit investorům čtyřdenní předsmluvní lhůtu na rozmyšlenou, v rámci které může investor od investice odstoupit. Dále nařízení stanovuje povinnost zveřejnit míru selhání úvěrů a zpracovat analýzu rizik.”

Provozovatelé platforem musí mít zavedeny obezřetnostní záruky ve výši 25 tisíc EUR nebo ve výši 1/4 celkových fixních režijních nákladů za předchozí rok, tedy náklady, které se nemění s obchodní činností, přičemž záleží na tom, která z částek je vyšší. Tyto záruky provozovatele chrání před riziky, jako jsou např. ztráta dokumentů, uvedení v omyl, dále opomenutí, které vedlo k porušení povinností, jako povinnost péče vůči klientům, případně ztrát vyplývajících z narušení provozu, selhání systému a jiné.

“Výhodou je princip tzv. jednotného evropského pasu, tedy možnost českých subjektů poskytovat crowdfundingové služby na základě povolení ČNB ve všech členských státech Evropské unie.”

Stávající crowdfundingové platformy s předchozím povolením podle vnitrostátních pravidel měly původně povinnost získat licenci ČNB do 10.11.2022. S cílem umožnit hladký přechod do nového režimu a zajistit kontinuitu služeb bylo přechodné období prodlouženo do 10.11.2023 přijetím aktu Komise. Lhůta pro vydání povolení činí 3 měsíce, počíná však běžet až od doručení úplné žádosti, tedy reálná délka licenčního řízení proto může být i několikanásobně delší.

Cílem nového nařízení je usnadnit přímé investice a vyhnout se vytváření regulačních možností arbitráže. Použití crowdfundigových platforem ve formě SPV vložené mezi podkladové aktivum a investory je povoleno pouze tehdy, umožňuje-li investorům získat expozici vůči aktivům, které by jinak nemohly nebo nemohly být snadno nabídnuty investorům.

Z tohoto důvodu se v článku 3odst. 6 ECSPR omezuje používání SPV pouze na nelikvidní nebo nedělitelné druhy podkladových aktiv. V důsledku toho může být interpozice SPV odůvodněna pouze tehdy, je-li jedinečné podkladové aktivum buď nelikvidní, nebo nedělitelné.

“Licenční proces bude z našeho pohledu značně náročný a splnění zákonných podmínek.”

V čl. 48 odst. 1 písm. 1 nařízení EU č. 1503/2021 se stanoví přechodné období použitelné na stávající poskytovatele služeb kolektivního financování, kteří působí podle platného vnitrostátního práva. Bod odůvodnění 76 objasňuje, že přechodné období je vhodné k tomu, aby „osoby poskytující takové služby kolektivního financování v souladu s vnitrostátním právem“ měly „dostatečnou dobu na to, aby požádaly o povolení podle tohoto práva“.

Scroll to Top