Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Česká národní banka dne 26.3.2024, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohleduv oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán podle nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (dále jen „nařízení ECSPR“), rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, u d ě l i l a společnosti CREDITSHARE s.r.o., IČO 24185299, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín, se podle čl. 12 odst. 8 nařízení ECSPR povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování v rozsahu služby skupinového financování, a to umožnění poskytování úvěrů podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení ECSPR.

Společnosti gratulujeme.

Zdroj: ČNB

 

 

Scroll to Top