Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Dňa 5.2. 2024 udelila  a následne dňa 15.5.2025 správoplatnila Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len Nariadenie) spoločnosti
Ci investment, s. r. o., so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 52 234 380 na poskytovanie služieb hromadného financovania podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) Nariadenia bod i) – uľahčenie poskytovania pôžičiek.
Spoločnosti veľmi gratulujeme a vítame v “klube” crowdfundingových platoriem.
V minulosti NBS varovala verejnosť pred touto spoločnosťou. Bolo to presne 11. jún 2020, kdey Národná banka Slovenska (NBS) na svojeje webovej stránke upozorňuje na aktivity spoločnosti Ci investment group, s.r.o., ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom platformy https://investiciaslovensko.skČinnosť spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS. Finančné prostriedky investované prostredníctvom platformy www.investiciaslovesko.sk nie sú kryté Fondom ochrany vkladov1 ani Garančným fondom investícií2.NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.

 

 

NBS si akosi neuvedomila, že Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 ešte v tom čase nenadobudlo účinnosť a crowdfunding ako taký sme na Slovensku nemali nijak regulovaný.

Spoločnosti Ci Investmen srdečne gratulujeme.

Ci investment, s. r. o.

Číslo rozhodnutia:
č. z.: 100-000-651-407 k č. sp.: NBS1-000-085-512
Dátum vydania:
5. 2. 2024
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
15. 2. 2024
Zdroj: NBS
Scroll to Top