Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Dopis ESMA Evropské komisi

ESMA na žádost národních regulátorů a hráčů zaslal dopis Evropské komisi, aby objasnil několik nejasností ve výkladu statutu poskytovatele crowdfundingové služby (PSFP) pro podnikatele, zejména proto, aby vstup nařízení v platnost ze dne 10. listopadu 2021 můžebýt účinný. Problémy s interpretací se týkají: • přechodné období stanovené v či. • význam pojmu „komerční činnosti“ uvedeného v či. • právní statut služby „správa individuálního úvěrového portfolia“ podle či. 1 písm. a) ac) • rozsah zákazu zabránit nesofistikovaným (potenciálním nebo nesofistikovaným) investorům investovat do projektů podle čl. 21 odst. 2; • rozsah zákazu, aby poskytovatelé kolektivního financování platili nebo přijímali jakoukoli odměnu, slevu nebo nepeněžitou výhodu za nasměrování příkazů investorů na konkrétní nabídku kolektivního financování • příslušné povinnosti poskytovatelů crowdfundingu a sponzorů projektu týkající se obsahu klíčového investičního informačního listu. Dále, pokud jde o načasování, v souladu s článkem 51 předpisů vstoupí statut v platnos dne 10. listopadu 2021; ESMA však musí ve stejný den předložit určitý počet technických norem (RTS: regulační technický standard). Ačkoli se ESMA snaží předložit RTS co nejdříve, jakož i některé, jejichž konečný termín byl stanoven na květen 2022 (zejména RTS týkající se formuláře klíčových informací podle článku 23), je velmi pravděpodobné, že schvalovací proces nebude dokončen do 10. listopadu. Tato situace nevyhnutelně vede k obavám, pokud jde o harmonizaci mezi členskými státy, a k riziku, že akreditační proces bude složitý, pro vnitrostátní regulační orgány i pro hráče, pokud se nařízení uplatňuje,aniž by očekávaná RTS vstoupila v platnost. ESMA proto navrhuje mírný posun v datu uplatňování statutu PSFP, což by umožnilo uspořádanější proces a harmonizované uplatňování tohoto nového legislativního textu. Přečtete si dopis Evropské komisi

ZDROJ:

Scroll to Top