Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Tím regulačných a podnikových právnikov v oblasti finančných služieb z tímu PwC Legal Business Solutions Financial Services v celej EÚ spoločne vypracoval porovnávaciu správu s viacerými jurisdikciami o prebiehajúcom vykonávaní nariadenia o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania ďalej len “ECSPR”).

Správa poskytne najmodernejšie právne preskúmanie dnešného vykonávania nariadenia (ďalej len “ECSPR”) v každom z 27 členských štátov EÚ s cieľom pomôcť poskytovateľom služieb kolektívneho financovania (ďalej len “CSP”) v celej Európe, aby mali prvý vstup do právnych a daňových problémov, ktorým čelia.

Ide o jedinečný míľnik pri hodnotení právnych a daňových príležitostí a rizík vzhľadom na značne odlišné vnútroštátne vykonávanie rozvíjajúcich sa pravidiel kapitálového trhu.

Správa bude zdieľaná s Európskou komisiou a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) s cieľom ďalej podporiť ich prácu pri vytváraní efektívneho a harmonizovaného európskeho sektora kolektívneho financovania .Akékoľvek nariadenie EÚ zostáva právnym textom, ktorý ponecháva priestor na výklad – alebo nesprávny výklad – a ďalšiu potrebu integrácie s inými existujúcimi (a očakávanými) nariadeniami na úrovni EÚ, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ako je zrejmé zo správy poskytovanej spoločnosťou PwC Legal, platí to aj pre európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania

 

Zatiaľ čo sa príslušné vnútroštátne orgány snažia začleniť nové pravidlá do svojej práce v oblasti dohľadu, účastníci trhu sa snažia zosúladiť svoje obchodné modely s touto novou realitou. Bohužiaľ, výsledkom – k dnešnému dňu – je neistota a pretrvávajúca fragmentácia, pretože trh pomaly, ale isto pokračuje v expanzii v celej EÚ, ale s niekoľkými sľubnými príležitosťami.

 

A tam, kde sa ECSPR snaží harmonizovať trh, rozdielne daňové režimy v rámci EÚ komplikujú, ako môžu poskytovatelia služieb kolektívneho financovania fungovať v rámci nariadenia naozaj v praxi. Upozorňujeme, že správa a jej posúdenie vo viacerých jurisdikciách nie sú zamerané na nahradenie právneho, regulačného alebo daňového poradenstva prispôsobeného vášmu podnikaniu, ani nemajú byť prehľadom právnych, regulačných, daňových alebo prevádzkových návrhov a riešení.

 

Zdroj: PwC Legal, Nemecko

https://legal.pwc.de/en/news/press-releases/pwc-legal-business-solutions-supports-the-european-crowdfunding-network-and-its-members-with-an-inaugural-report-on-the-implementation-of-the-eu-s-crowdfunding-service-provider-regulation

Scroll to Top