Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Ďňa 12.12.2023 Národná banka Slovenska (ďalej len “NBS”), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len Nariadenie) spoločnosti Givemore Global s.r.o., so sídlom Mýtna 4998/38, 902 01 Pezinok, IČO: 54 742 421. Licencia bola správoplatnéná hneď na druhý deň 13.12.2024.
Givemore Global s.r.o. má povolenie poskytovať služby hromadného financovania podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) Nariadenia bod i) – uľahčenie poskytovania pôžičiek bod ii) – umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania, ktoré emitovali vlastníci projektov alebo účelovo vytvorený subjekt, a prijímanie a postúpenie pokynov klientov uvedené v bode 1 uvedeného oddielu v súvislosti s uvedenými prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania.
Za spločnosťou stojí veľmi skúsený a erudovaný manažér Ing. Boris Krnáč, ktorý pôsobí vo financiách viac ako 22 rokov. Po štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach pracoval v dvoch nemeckých poisťovniach, jednou z nich bola Allianz. Začínal na marketingu, následne ako riaditeľ odboru pre externý obchod. Vybudoval tím spolupracujúci so stovkou distribučných sietí, bánk, stavebných sporiteľní.Pracoval ako generálny riaditeľ v spoločnosti, ktorá ešte aj dnes sa venuje sprostredkovaniu úverov na Slovensku, v Českej republike, v Rumunsku a Ukrajine.

Do roku 2021 spolupodnikal so spoločnosťou, licencovaným obchodníkom s cennými papiermi, ktorá dodnes podniká v Čechách a na Slovensku. Pôsobil ako jej generálny riaditeľ, neskôr ako predseda dozornej rady. Dodnes je jej akcionárom.

Spoločnosť prevádzkuje portál pod názvom Crowdmeup, Borisovi osobne gratulujem.

Autor článku: Mgr. Andrea Milecová, MBA

Zdroj: NBS a https://www.crowdmeup.com

Scroll to Top