Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila dňa 29.5.2023 povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937  spoločnosti – Crowdberry Investment Platform j. s. a., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 827 370.

Spoločnosť Crowdberry ako druhý poskytovateľ služieb hromadného financovania dostala povolenie poskytovať služby hromadného financovania podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) Nariadenia bod i) – uľahčenie poskytovania pôžičiek bod ii) – umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania, ktoré emitovali vlastníci projektov alebo účelovo vytvorený subjekt, a prijímanie a postúpenie pokynov klientov uvedené v bode 1 uvedeného oddielu v súvislosti s uvedenými prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania.

Spoločnosť Crowdberry Investment Platform j. s. a. je pri poskytovaní služby hromadného financovania podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) bodu i) Nariadenia oprávnená na riadenie individuálneho portfólia pôžičiek v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. 6. 2023. Spoločnosti Crowdberry Investment Platform j. s. a. gratulujeme.

Scroll to Top