Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Zprostředkování ukončení investice do úvěru formou postoupení pohledávky jednoho investora na jiného je, byť implicitně, zahrnuto v povolení poskytovatele služeb skupinového financování podle nařízení o crowdfundingu, a uplatní se na ně podmínky v nařízení o crowdfundingu uvedené. 

 

Z nařízení o crowdfundingu plyne, že poskytovatel služeb skupinového financování  má povinnosti i ve vztahu k určení ceny při postoupení pohledávky. Argumentem je zejména čl. 4 odst. 4 písm. d) a čl. 4 odst. 4 písm. e) bod iv) nařízení o crowdfundingu, podle kterých “[P]oskytovatel služeb skupinového financování … je povinen d) zajistit, aby cena byla spravedlivá a přiměřená, a to i v situacích, kdy … umožní poskytovateli úvěru vystoupit z úvěrového vztahu před datem splatnosti úvěru” a dále “e) provést ocenění každého úvěru alespoň za těchto okolností (…) iv) pokud … umožní poskytovateli úvěru vystoupit z úvěrového vztahu před datem jeho splatnosti“. Tato ustanovení výslovně upravují postup při ukončení investice do úvěrů před splatností. Současně z nich plyne, že unijní zákonodárce předpokládá, že „umožnění vystoupení z úvěrového vztahu“ je součástí služeb poskytovatele služeb skupinového financování, protože jde o činnost, kterou vykonává v této své roli.

 

Relevantní jsou zejména ustanovení upravující povinnosti poskytovatele služeb skupinového investování, pokud stanovuje cenu nabídky skupinového financování (čl. 4 odst. 4 nařízení o crowdfundingu). Podle těchto ustanovení mj. platí, že pokud poskytovatel služeb skupinového financování umožní poskytovateli úvěru vystoupit z úvěrového vztahu před datem jeho splatnosti, je povinen provést ocenění každého úvěru [čl. 4 odst. 4 písm. e) bod iv)] a přitom zajistit, aby cena byla spravedlivá a přiměřená[1], určuje-li cenu úvěru [čl. 4 odst. 4 písm. d)].

 

Tato pravidla jsou obecná a neomezují se na případ umožnění vystoupení z úvěrového vztahu s využitím nabídky na elektronické vývěsce (tzv. „bulletin board“) upravené v čl. 25 nařízení o crowdfundingu. Ve vztahu k funkcionalitě elektronické vývěsky obsahuje nařízení o crowdfundingu vlastní pravidla, která jsou k pravidlům uvedeným v čl. 4 odst. 4 speciální. Elektronická vývěska má klientům poskytovatele skupinového financování umožnit zde inzerovat jejich zájem na uzavření smluv spočívajících v koupi či prodeji úvěrů (příp. převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování) původně nabízených na dané platformě skupinového financování. Jejím znakem je tedy aspekt zveřejnění zájmů klientů o prodej či nákup a regulatorní limity provozování elektronické vývěsky v podobě zákazu vnitřního systému párování pokynů klientů na mnohostranném základě směřují k zabránění toho, aby elektronická vývěska fungovala jako obchodní systém, k jehož provozování je třeba povolení dle ZPKT. Naopak v situaci, kdy poskytovatel služeb skupinového financování uzavírá s klientem individuální smlouvu o zprostředkování ukončení investice do úvěru formou postoupení pohledávky na jiného investora, odpadá charakteristický znak provozování elektronické vývěsky spočívající ve zveřejňování nabídek a současně je minimalizováno i riziko posouzení této činnosti jako neoprávněného provozování obchodního systému. Pro vyloučení pochybností je však třeba mít na paměti, že i v případě diskutovaného postoupení pohledávky musí být tyto regulatorní limity pro fungování elektronické vývěsky respektovány.

 

Z hlediska nařízení o crowdfundingu může tedy k postoupení pohledávky dojít na základě individuální dohody o postoupení pohledávky a jejího individuálního zprostředkování mimo režim elektronické vývěsky za předpokladu, že budou zachovány parametry dohody s  postupitelem a případně i postupníkem před postoupením pohledávky, poskytovatel služeb skupinového financování splní výše uvedené požadavky stanovené v čl. 4 odst. 4 a nedojde k překročení mezí stanovených nařízením o crowdfundingu, zejména pro provozování elektronické vývěsky. Zároveň na postoupení pohledávky za vlastníkem projektu před splatností úvěru není vůči poskytovateli služeb skupinového financování právní nárok, neboť ten má v souladu s definicí úvěrového crowdfundingu jednat v roli zprostředkovatele [čl. 2 odst. 1 písm. a) bod i) nařízení o crowdfundingu].

Zdroj: ČNB

Scroll to Top