Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

 

Equity crowdfunding (ďalej len „ECF“) je inovatívna forma podnikateľského fundraisingu, ktorá rastie na popularite a význame. Jeho jadrom sú aktivity, v ktorých retailoví a inštitucionálni investori odpovedajú na otvorenú výzvu podnikateľov, ktorí ponúkajú predaj určitého množstva akcií alebo dlhopisov cez internet potenciálnym investorom. Takéto výmeny uľahčujú platformy slúžiace ako obojstranné trhy, ktoré spájajú podnikateľov s potenciálnymi retailovými a inštitucionálnymi investormi.

 

Celkovo sa desaťročie staré odvetvie ECF dramaticky rozrástlo a do desiatich rokov od svojho vzniku dosiahlo celosvetový objem 1,5 miliardy USD a zároveň demokratizovalo podnikateľské financie poskytovaním prístupu k financovaniu nedostatočne zastúpeným skupinám podnikateľov. Niektorí ekonómovia  sa domnievajú, že ECF bude pravdepodobne predstavovať skutočnú výzvu pre rizikový kapitál a anjelských investorov, zatiaľ čo iní zdôrazňujú výhody ich doplnkového zapojenia.

 

Mnohé spoločnosti financované z ECF skrachovali, pričom mnohí investori utrpeli straty, a naznačuje, že toto odvetvie sa stále snaží stať sa hlavným prúdom. Okrem toho možno uvažovať aj o víťazstvách v určitých regulačných zmenách a snahách o harmonizáciu a zároveň uznať náročnosť riadenia citlivých vzťahov s regulačnými orgánmi počas dlhých období regulačnej neistoty

 

Ako sme už uviedli odvetvie kapitálového crowdfundingu sa v poslednom desaťročí výrazne rozrástlo. Teória životného cyklu odvetvia naznačuje, že dynamika rastu a vzťahy medzi zainteresovanými stranami sa menia ako odvetvia dozrievajú. Prinášame Vám zahraničnú štúdia z europskeho prostredia, ktorá skúma charakteristiky a dôsledky dozrievania v odvetví kapitálového crowdfundingu prostredníctvom teórie životného cyklu tohto odvetvia.

 

Konkrétne skúmanie, či sa toto odvetvie vracia k tradičnej podnikateľskej finančnej praxi, alebo či si zachováva svoje pôvodné charakteristické črty, nájdu naši členovia práve v tejto štúdii.
V samotnej štúdii najprv posudzujeme zmeny s ohľadom na užívateľov (investorov) a produkty (kampane a investičné projekty).

 

Po druhé, posudzujeme dôsledky týchto zmien porovnaním determinantov úspechu fundraisingovej kampane v skorších a neskorších fázach odvetvia. Používame longitudinálnu databázu a údaje z prieskumov, ktoré pochádzajú z dlhoročnej európskej platformy kapitálového crowdfundingu.

 

Ukazujeme, že akciové kolektívne financovanie sa zdá byť približné k tradičnej podnikateľskej finančnej praxi, no napriek tomu si zachováva určité jedinečné vlastnosti vyplývajúce z digitality, povahy platformy a rozmanitosti investorov. Konkrétne ukazujeme, že (1) fundraisingové podniky a ich kampane sa stali väčšími a profesionálnejšími a (2) angažovaní investori sa stali informovanejšími a orientovanými na návratnosť.

 

Tradičné investičné kritériá, ako napr. je rating komerčných podmienok projektu, sa stali dôležitejšími prediktormi úspechu kampane a ľahko pozorovateľné charakteristiky kampane, ako sú obchodné modely B2C a minimálne investičné prahy, už menej. Zistenia podporujú manažérov platforiem a podnikateľov pri plánovaní kampaní, ktorých cieľom je prilákať investorov v neskorších fázach tohto odvetvia.

 

Oveľa viac sa dozviete v rozšírenej verzii štúdie, ktorá je určená pre našich členov. Aktuálne k dispozícii iba na vyžiadanie na adrese : info@asociacecp.eu

 

 

Scroll to Top